"Фактор 2010" ООД - Варна | акредитиран орган за контрол

Фактор 2010 ООД - акредитиран орган за контрол, Варна

Във връзка със своята дейност Орган за контрол от вид "С" при "Фактор 2010" ООД предлага следните услуги.

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”

съгласно:
БДС 14308-77 – Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V;
Наредба № 3 от 09.06.2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
Наредба 16-116/08.02.2008 г. на МИЕ за ТЕЕ за техническата експлоатация на енергообзавеждането;

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: ток на задействане, време на изключване и допирно напрежение

съгласно:
БДС 14308-77 – Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V;
Наредба № 3 от 09.06.2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
Наредба 16-116/08.02.2008 г. на МИЕ за ТЕЕ за техническата експлоатация на енергообзавеждането;

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Съпротивление на изолация

съгласно:
БДС 14308-77 – Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V;
Наредба № 3 от 09.06.2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
Наредба 16-116/08.02.2008 г. на МИЕ за ТЕЕ за техническата експлоатация на енергообзавеждането;

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Съпротивление на защитни заземителни уредби

съгласно:
БДС 14308-77 – Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V;
Наредба № 3 от 09.06.2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
Наредба 16-116/08.02.2008 г. на МИЕ за ТЕЕ за техническата експлоатация на енергообзавеждането;

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

съгласно:
БДС 14308-77 – Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до1000 V;
Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Микроклимат:
  » Температура на въздуха
  » Скорост на движение на въздуха
  » Относителна влажност на въздуха

съгласно:
БДС 14776-87 - Работни места в производствени помещения. Санитарно хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;
БДС 16686-87 - Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите;
Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;
Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини;
Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Шум:
  » Ниво на шум
  » Еквивалентно ниво на шум
  » Дневно ниво на експозиция на шум
  » Средно седмично ниво на експозиция на шум
  » Върхово ниво на звуково налягане
  » Дневно, вечерно и нощно ниво на шум

съгласно:
БДС ISO 1999 - Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум;
Наредба №6/15.08.2005 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;
Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
БДС 15471 – Шум. Методи за измерване и оценка в помещения на жилищни, обществени сгради и населени места;
Наредба №6 / 26.06.2006 г. за показателите за шум в околна среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на пoказателите за шум в околна среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на човека;
Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С Изкуствено осветление:
  » Осветеност

съгласно:
БДС EN 12464-1:2011 – Светлина и осветление. Осветление на работни места;
Наредба № 49/ДВ бр.7,1976 г. – За изкуствено осветление на сградите;
Методически указания 40-85 – Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление;
Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;
Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини;
Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Фактор 2010 ООД - Варна | Орган за контрол от вид С » Скорост на въздушния поток
» Дебит на въздушния поток

съгласно:
БДС 12.3.018.82 – Вентилационни инсталации. Методи за аеродинамични изпитвания;
Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;
Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 9 ноември 2010г.;
Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;